Polityka prywatności

Polityka prywatności NARON Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  dla witryny internetowej https://www.naron.pl

Najważniejszym dla nas jest, by korzystający z naszej witryny, czuli się bezpiecznie. Niniejsza polityka prywatności powstała w celu udzielenia informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO czyli rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

DEFINICJE

Witryna internetowa – zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych

Użytkownik serwisu – osoba lub podmiot korzystający z internetu 

Administrator Danych Osobowych ADO – osoba lub podmiot samodzielnie decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ogólnymi obowiązującego prawa i przechowywane na bezpiecznych serwerach.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (ADO) jest NARON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 53-329 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 17A/222 KRS: 0000412129 NIP: 8992734180 REGON: 021833710.

PRYWATNOŚĆ

Rejestrując się w naszym serwisie jako Użytkownik, korzystając z formularza kontaktowego, czy przeprowadzając transakcję zakupu towaru i usług bez konieczności logowania będziecie Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych. Celami przyjmowania i przetwarzania danych osobowych są: wysłanie zapytania handlowego, skorzystanie z oferowanych usług witryny, realizacja zamówienia, przesyłanie ofert handlowych, przesyłanie newslettera.

Podstawą przetwarzania danych osobowych są art.6 ustęp1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO:

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Korzystający z witryn internetowych dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe.

W przypadku niepodania danych korzystający z witryny internetowej nie może: zarejestrować się jako Użytkownik, wysłać zapytania przez formularz kontaktowy, dokonać zakupów w sklepie witryny oraz otrzymywać powiadomień o promocjach i ofertach specjalnych.

Korzystający z witryny internetowej w każdej chwili może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uzyskane od korzystających naszych witryn dane osobowe są przechowywane w plikach bezpiecznych serwerów. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 5 ustęp 1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Zapewniamy bezpieczeństwo danych przez szyfrowanie połączenia z witryną internetową przez aktywny certyfikat SSL oraz Root CA oraz przechowywanie w plikach bezpiecznych serwerów.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Na podstawie art. 15 ustęp 1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO udostępniamy dane osobie, której one dotyczą:

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

A także wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

  • z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją opisaną w art.6 ust.1 lit.f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane w innym celu niż zadeklarowany przez Administratora Danych Osobowych np. na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Prowadząc witryny internetowe Administrator Danych Osobowych Korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane, a to:

  • dostawca oprogramowania księgowego, informatycznego,
  • dostawca płatności,
  • biuro księgowe,
  • podmiot zapewniający usługi marketingowe,
  • podmiot zapewniający usługi hostingowe,
  • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

W razie jakichkolwiek, dodatkowych zapytań prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy