NARON

Polityka prywatności i pliki cookie

Polityka prywatności

Polityka prywatności NARON Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  dla witryny sklepu internetowego: https://www.naron.pl

Najważniejszym dla nas jest, by korzystający z naszej witryny, czuli się bezpiecznie. Niniejsza polityka prywatności powstała w celu udzielenia informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO czyli rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

DEFINICJE

Witryna internetowa – zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych

Użytkownik serwisu – osoba lub podmiot korzystający z internetu 

Administrator Danych Osobowych ADO – osoba lub podmiot samodzielnie decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ogólnymi obowiązującego prawa i przechowywane na bezpiecznych serwerach.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (ADO) jest NARON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 53-329 Wrocław, Plac Powstańców Śląskich 17A/222 KRS: 0000412129 NIP: 8992734180 REGON: 021833710.

PRYWATNOŚĆ

Rejestrując się w naszym serwisie jako Użytkownik, korzystając z formularza kontaktowego, czy przeprowadzając transakcję zakupu towaru i usług bez konieczności logowania będziecie Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych. Celami przyjmowania i przetwarzania danych osobowych są: wysłanie zapytania handlowego, skorzystanie z oferowanych usług witryny, realizacja zamówienia, przesyłanie ofert handlowych, przesyłanie newslettera.

Podstawą przetwarzania danych osobowych są art.6 ustęp1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO:

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Korzystający z witryn internetowych dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe.

W przypadku niepodania danych korzystający z witryny internetowej nie może: zarejestrować się jako Użytkownik, wysłać zapytania przez formularz kontaktowy, dokonać zakupów w sklepie witryny oraz otrzymywać powiadomień o promocjach i ofertach specjalnych.

Korzystający z witryny internetowej w każdej chwili może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uzyskane od korzystających naszych witryn dane osobowe są przechowywane w plikach bezpiecznych serwerów. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 5 ustęp 1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Zapewniamy bezpieczeństwo danych przez szyfrowanie połączenia z witryną internetową przez aktywny certyfikat SSL oraz Root CA oraz przechowywanie w plikach bezpiecznych serwerów.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Na podstawie art. 15 ustęp 1 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO udostępniamy dane osobie, której one dotyczą:

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

A także wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

  • z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją opisaną w art.6 ust.1 lit.f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
    • jeżeli dane osobowe są przetwarzane w innym celu niż zadeklarowany przez Administratora Danych Osobowych np. na potrzeby marketingu bezpośredniego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

Prowadząc witryny internetowe Administrator Danych Osobowych Korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane, a to:

  • dostawca oprogramowania księgowego, informatycznego,
  • dostawca płatności,
  • biuro księgowe,
  • podmiot zapewniający usługi marketingowe,
  • podmiot zapewniający usługi hostingowe,
  • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

W razie jakichkolwiek, dodatkowych zapytań prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy

Pliki cookie

Za Wilkipedia.org: HTTPCookie (tłumaczone czasem jako plik cookie, w skrócie cookie, również ciasteczko) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

NARON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako właściciel i zarządca witryny sklepu internetowego: https://www.naron.pl korzysta z plików cookie.

Ciasteczka są zapisywane w pamięci flash Państwa komputera, dzięki czemu otrzymujecie oferty ostatnio przeglądanych towarów czy usług, umożliwiają Państwu korzystanie z wszystkich funkcji naszych witryn,nie powodują zmian w ustawieniach Państwa komputerów.

Jeżeli chcielibyście Państwo usunąć pliki cookie lub zablokować je wystarczy skorzystać z ustawień przeglądarki i przeprowadzić taką czynność.

W naszej witrynie sklepu internetowego pliki cookie są wykorzystywane są w celach: zapamiętywania informacji o Państwa sesji, statystycznym, marketingowym, udostępniania funkcji Serwisu.

W razie jakichkolwiek pytań w sprawie polityki prywatności i plików cookie prosimy o kontakt za pomocą formularza znajdującego się na stronie naszego sklepu.