Regulamin sklepu

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy NARON Sklep dostępny pod adresem internetowym https://www.naron.pl prowadzony jest przez przedsiębiorcę: NARON Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000412149, NIP 899-273-41-80, REGON 021833710
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 2

Definicje regulaminu

 1. Konsument (Użytkownik, Subskrybent)– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – NARON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Powstańców Śląskich 17A/222, kod pocztowy 53-329, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000412149, NIP 899-273-41-80, REGON 021833710
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.naron.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu     
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów za Sprzedawcą
 9. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający tworzenie Konta
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług

  § 3

Kontakt z NARON Sklep

 1. Adres Sprzedawcy: NARON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Plac Powstańców Śląskich 17A/222 52-233 Wrocław
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@naron.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy : +48 603779488
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski 51 1050 1575 1000 0090 3009 9270
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu oraz numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00-15:00 w dniach od poniedziałku do piątku

  § 4

Wymagania techniczne dla korzystających z NARON Sklep

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Frefox, Google Chrome, Opera
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. Włączona obsługa plików cookies
 4. Zainstalowany program FlashPlayer

§ 5

Informacje ogólne korzystania z witryna NARON Sklep

 1. Sprzedawca w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta
 3. Ceny podane w sklepie są w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT)
 4. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażania woli związania się Umową sprzedaży.
 5. W przypadku umowy obejmującej świadczenie usług na czas nieoznaczony ostateczną ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości ostatecznej ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie produktu

§ 6

Zakładanie konta w NARON Sklep

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić  Formularz rejestracji.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe
 3. Logowanie się na Konto odbywa się przez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, a w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu
 5. Użytkownik (subskrybent) konta, otwierając je w sklepie internetowym NARON Sklep przyjmuje do wiadomości, że instytucja konta została utworzona przez właściciela witryny tylko i wyłącznie w celach handlowych tzn. rejestracji klienta w celu uzyskania informacji o nowościach, promocjach w sklepie, ułatwieniach w procedurze zakupu, wystawienia oceny, kontaktu. Zabronionym jest reklamowanie w ocenach i komentarzach produktów innych sprzedawców, linkowanie, działania marketingowe na rzecz innych podmiotów oraz czynności działające na szkodę właściciela sklepu.
 6. Naruszenie dóbr właściciela sklepu spowoduje usunięcie konta, o czym zostanie powiadomiony użytkownik (subskrybent)

§ 7

Zasady składania Zamówienia w NARON Sklep

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie)
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
 4. W przypadku wyboru złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
 5. Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając na link przesłany w wiadomości e-mail
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić w określonym terminie, z zastrzeżeniem  § 8 pkt.3   

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: odbiór osobisty dostępny we Wrocławiu pod adresem wskazanym przez Sprzedającego, przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatność przelewem na konto Sprzedającego, płatności elektroniczne, płatność kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży produktów w NARON Sklep

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klient, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 

a/ płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą , Klient obowiązany jest do dokonania płatności  w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane

b/ płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji  o gotowości przesyłki do odbioru

 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym  w jego opisie ( z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu),  w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia
 • W przypadku Zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowania całego Zamówienia

 • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta 
 • Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny
 2. Bieg terminu określonego w ust.1 rozpoczyna si e od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust.1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części
 4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy (formularz kontaktowy) – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone §3.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a/ w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą

b/ w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane prze niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę

c/ zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że, Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami        

d/ Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego,  które zdarzenie nastąpi wcześniej

e/ Klient powinien  odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, ni później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni

f/ Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także zwrotu Produktu, jeśli na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym terminie odesłany pocztą

g/ Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu

 • W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy: 

a/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

b/ w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić za względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

c/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

d/ o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

e/ w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu od odstąpienia od Umowy

f/ w której przedmiotem świadczenia są rzecz, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają niezwłocznie połączone z innymi rzeczami

g/ w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którym Sprzedawca nie ma kontroli

h/ w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

i/ o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umowy o prenumeratę

j/ o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy

§ 11

Reklamacja i gwarancja produktów sprzedawanych przez NARON Sklep

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć rzecz wolną od wad
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy  dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę na podstronie Kontakt
 5. Zaleca się, by w reklamacji zawrzeć m.in.: datę zakupu, kopię paragonu lub faktury VAT, zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłoczni, nie później niż 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 Regulaminu
 8. W przypadku. gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść , będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.      

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a/ Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art.37 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014r. poz. 148 z późn.zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą

b/ Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn.zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą

c/ Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

§  13

Dane osobowe w sklepie internetowym NARON Sklep

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a/ w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora

b/ w przypadku klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym

 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nieoddanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr